سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱

رئیس آموزش و پرورش چاراویماق رفت......

رئیس آموزش و پرورش چاراویماق اکبرآرمندرفت به قول مثل معروف که بادآورده رابادمی برد اوکه به دست قفرخان اومده بودوفقط یک عروسک بود باقفرخان هم رختش راجمع کرد و رفت واما رئیس جدید که اسمش خالق پیری است اوهم سوابق درخشانی دارد(0)اوقبلانیزدرزمان حکومت قفرخان رئیس آموزش وپرورش نظرکهریزی بودولی درانتخابات اخیردرجناح مخالف واصولگرای چاراویماق-هشترودبوده است ایشان دراولین روزمعرفی نامه شان جمله ای تاریخی سرودند:(بادوستان مروت        با دشمنان مدارا) حال نمی دانیم این حرفشان چگونه معنایی دارد شایدهم کژتابی لفظی باشد مهران نیز امیدواراست اینگونه باشد.
نوشته شده توسط مهران در 18:10 |  لینک ثابت   •